Algemene voorwaarden Button4life

Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden

Deze algemene voorwaarden (av) omvat onze servicevoorwaarden, die van toepassing zijn op onze relatie met gebruikers en anderen die interactie hebben met het online platform van Button4life. Daarnaast zijn de av van toepassing op merken, producten en/of diensten van Button4life waarnaar wordt verwezen met onze diensten. Wanneer je website van Button4life gebruikt of opent, verklaar je dat je akkoord gaat met deze av, die regelmatig wordt bijgewerkt in overeenstemming met de bepalingen uit deze verklaring

Button4life kan je vragen om aanvullende voorwaarden te lezen en te accepteren die van toepassing zijn op je interactie met een specifieke app, product of dienst. In geval van een duidelijk conflict tussen deze av en de aanvullende voorwaarden van de app, het product of de dienst zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing met betrekking tot je gebruik van de app, het product of de dienst voor zover het conflict reikt.

Doelstelling Button4life

De stichting Button4life is opgericht om ondersteuning te verlenen aan erkende goede doelen die maatschappelijk en sociaal betrokken zijn bij de samenleving. Goede doelen organisaties zijn in eerste instantie opgericht om steun te verlenen aan het doel waarvoor zij zijn opgericht. Daar ligt dan ook de focus voor hen. Vaak zijn de goede doelen onvoldoende bekend met de (online) marketing om donateurs te werven. De stichting Button4life ondersteund als non-profit organisatie alle erkende goede doelen bij het werven van donateurs. Button4life hecht grote waarde aan transparantie. Hierdoor legt zij jaarlijks verantwoording af in haar rapportages. In deze rapportages staan de inkomsten en uitgaven gespecificeerd vermeld.

Privacy

We vinden je privacy erg belangrijk. We hebben een privacy statement opgesteld dat belangrijke bepalingen bevat over hoe je Button4life kunt gebruiken. We raden je aan het privacy statement zorgvuldig te lezen en op basis hiervan beslissingen te nemen.

Inhoud en informatie delen

Button4life is eigenaar van alle inhoud en informatie die je op of door het gebruik van de website van Button4life achterlaat. Verder gelden de volgende bepalingen:

Voor inhoud waarvoor intellectuele-eigendomsrechten gelden, zoals foto’s en video’s (IE-inhoud), geef je ons specifiek de volgende toestemming met inachtneming van je privacy- en toepassingsinstellingen: je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie voor het gebruik van IE-inhoud die je op of in verband met Button4life plaatst (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer je jouw IE-inhoud of je account verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd.

Wanneer je IE-inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. Je begrijpt dat verwijderde inhoud echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in back-ups (maar niet beschikbaar is voor anderen).

Wanneer je een toepassing gebruikt, vraagt de toepassing mogelijk toestemming voor het openen van je inhoud en informatie en de inhoud en informatie die anderen met je hebben gedeeld. We vereisen dat toepassingen je privacy respecteren en je toestemming voor de betreffende toepassing

bepaalt de wijze waarop de toepassing deze inhoud en informatie kan gebruiken, opslaan en overdragen.

Veiligheid

We doen ons best om Button4life veilig te houden, maar kunnen dit niet garanderen. We hebben je hulp nodig om Button4life veilig te houden. Daarom moet je je houden aan de volgende regels:

Je plaatst geen niet-geautoriseerde commerciële berichten (zoals spam) op Button4life.

Je verzamelt geen inhoud of informatie van gebruikers en gebruikt Button4life niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) zonder onze voorafgaande toestemming.

Je uploadt geen virussen of andere schadelijke code(s).

Je vraagt mensen niet om hun aanmeldingsgegevens en je meldt je niet aan bij een account van iemand anders.

Je zult geen gebruikers pesten, intimideren of lastig vallen.

Je zult geen inhoud plaatsen die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; aanzet tot geweld; of naaktbeelden of nodeloos geweld bevat.

Je ontwikkelt en beheert geen toepassingen van derde partijen met inhoud op het gebied van alcohol, dating of andere 18+-inhoud (waaronder advertenties) zonder passende leeftijdsbeperkingen toe te passen.

Je gebruikt Button4life niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.

Je doet niets waardoor de correcte werking of weergave van Button4life verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden, zoals een Denial of Service-aanval of verstoring van paginaweergave of andere Button4life-functionaliteiten.

Je faciliteert of stimuleert geen schending van deze av of onze beleidsregels.

Registratie en accountbeveiliging

Button4life-gebruikers verstrekken hun echte namen en gegevens en we hebben je hulp nodig om dit zo te houden. Hier volgen enkele regels waaraan je je moet houden met betrekking tot registratie en beveiliging van je account:

Je verstrekt geen valse persoonlijke gegevens op Button4life en maakt zonder toestemming geen account voor iemand anders.

Als we je account deactiveren, maak je geen andere account zonder onze toestemming.

Je gebruikt Button4life niet als je jonger bent dan 18 jaar, tenzij je toestemming hebt van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s).

Je houdt je contactgegevens correct en actueel.

Je deelt je wachtwoord niet met anderen, je verleent niemand toegang tot je account en je doet niets wat de beveiliging van je account kan schaden.

Je draagt je account (waaronder buttons of toepassingen die je beheert) niet over aan iemand anders zonder dat je hiervoor onze schriftelijke toestemming hebt gekregen.

Als je een gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie selecteert voor je account of pagina, behouden wij ons het recht voor om deze te verwijderen of terug te vorderen indien wij menen dat deze ongepast is (bijvoorbeeld wanneer een eigenaar van een handelsmerk klaagt over een gebruikersnaam die weinig lijkt op de werkelijke naam van een gebruiker).

Betalingen:

Als je een betaling doet op Button4life, stem je in met onze voorwaarden tenzij het wordt vermeld dat andere voorwaarden van toepassing zijn.

Over commerciële inhoud die worden geboden door Button4life

Ons doel is een maatschappelijke betrokkenheid te creëren voor onze gebruikers, waarbij iedere gebruiker zijn of haar goede doel kan steunen. Button4life wil onder andere commerciële of gesponsorde inhoud leveren die waardevol zijn voor onze gebruikers en eventuele adverteerders. Om ons hierbij te helpen, ga je akkoord met het volgende:

Je geeft ons toestemming je naam, inhoud en informatie te gebruiken voor commerciële, gesponsorde of gerelateerde inhoud die door ons wordt aangeboden of verbeterd. Dit betekent bijvoorbeeld dat je een bedrijf of een andere entiteit toestaat ons te betalen om je naam met je inhoud of informatie te tonen, zonder dat je daarvoor compensatie krijgt. Als je een specifieke doelgroep hebt geselecteerd voor je inhoud of informatie, respecteren we bij het gebruik je keuze.

We geven je inhoud of informatie niet zonder jouw toestemming aan adverteerders.

Je begrijpt dat we betaalde services en communicatie mogelijk niet altijd als zodanig herkennen.

Uitingen naar derden

Button4life is nooit verantwoordelijk voor enige uiting die jij doet in jou netwerk of anderszins. Indien jij jou button plaatst, dan is dit onder jou verantwoordelijkheid. Indien jij jou button plaatst, dan valt de inhoud en eventuele bijgevoegde tekst onder jou verantwoording.

Speciale bepalingen voor software

Als je onze software downloadt of gebruikt, zoals een stand-alone softwareproduct, een app of een invoegtoepassing voor een browser, ga je ermee akkoord dat de software zo nu en dan upgrades, updates en extra functies van ons downloadt en installeert om de software te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen.

Het is niet toegestaan broncode te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer we je uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven.

Wijzigingen

We kunnen je op de hoogte stellen als we wijzigingen doorvoeren in deze voorwaarden en bieden je de mogelijkheid om deze aangepaste voorwaarden te lezen. Je bent echter gehouden aan de laatste versie van de algemene voorwaarden ook al heb je deze niet specifiek geaccordeerd. Kijk daarom regelmatig of de voorwaarden zijn gewijzigd zodat je erop kan reageren voordat je verder gebruikmaakt van onze diensten.

Wanneer je na melding van deze wijzigingen in onze voorwaarden, richtlijnen of beleidsregels de diensten van Button4life blijft gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

Beëindiging

Als je de letter of geest van deze av schendt of op andere wijze een risico of mogelijke juridisch risico voor ons creëert, kunnen we je toegang tot Button4life geheel of gedeeltelijk stopzetten. We zullen je hierover via e-mail informeren of wanneer je de volgende keer probeert je account te openen. Je

kunt je account op elk moment verwijderen of deactiveren. Je blijft verantwoordelijk voor de betaling tot aan het moment dat je rechtsgeldig hebt opgezegd en je account hebt verwijderd of gedeactiveerd. Voor affiliates die door jou zijn aangebracht ontvang je een vergoeding zolang deze Button4life blijven gebruiken. Op het moment dat jij jou account verwijderd of deactiveert zullen alle betalingen die tot aan dat moment door Button4life zijn ontvangen, gedoneerd worden aan het goede doel, met inachtneming van de regels die door de stichting Button4life zijn opgesteld. Mocht jij jouw goede doel niet hebben gespecificeerd dan is Button4life gerechtigd om deze donatie(s) te doneren aan een goed doel ter keuze van Button4life of er op andere wijze over te beschikken.

Geschillen

Je zult eventuele claims, juridische procedures of geschillen (claims) die je met ons hebt, voortvloeiend uit of met betrekking tot deze av of Button4life, uitsluitend oplossen in een Nederlandse arrondissementsrechtbank in het arrondissement waaronder Button4life valt, en je stemt ermee in je te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van dergelijke rechtbanken voor de beslechting van dergelijke claims. Deze av en eventuele claims tussen jou en ons zijn onderworpen aan de wetten van de Nederlandse staat, ongeacht eventuele bepalingen inzake conflicten of wetten.

Indien iemand een claim tegen ons indient met betrekking tot jouw acties, inhoud of informatie op of via Button4life, zul je ons schadeloos stellen tegen alle schade, verliezen en kosten die gerelateerd zijn aan een dergelijke claim (inclusief redelijke juridische vergoedingen en kosten). Hoewel we regels bieden voor het gedrag van gebruikers, controleren of sturen we de acties van gebruikers op Button4life niet en zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die gebruikers overdragen of delen. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of op andere wijze afkeurenswaardige inhoud of informatie die je mogelijk plaatsvindt. We zijn niet verantwoordelijk voor het online of offline gedrag van Button4life-gebruikers.

We proberen button4life online, foutvrij en veilig te houden, maar je gebruikt het op eigen risico. We bieden Button4life zoals het wordt geboden (as it is), zonder expliciete of impliciete garanties, waaronder, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-naleving. We garanderen niet dat Button4life altijd veilig, beveiligd of foutvrij zal zijn of dat Button4life altijd zal werken zonder storingen, vertragingen of onregelmatigheden. Button4life is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derde partijen en je vrijwaart ons, onze bestuurders, managers, medewerkers en agenten van eventuele claims en schade, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of verband houden met eventuele claims die je tegen dergelijke partijen hebt. We zijn jegens jou niet aansprakelijk voor eventuele winstderving of andere gevolgschade, speciale, indirecte of incidentele schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze verklaring of met Button4life, zelfs niet als we zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Onze totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze av of van button4life zal niet hoger zijn dan honderd euro (€100,-). Krachtens bepaalde geldende wetten is het mogelijk niet toegestaan de aansprakelijkheid of incidentele schade of gevolgschade te beperken of af te wijzen, waardoor bovenstaande beperking of afwijzing mogelijk niet op jou van toepassing is. In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid van Button4life beperkt voor zover maximaal mogelijk is volgens de geldende wet.

Definities

Met Button4life of Button4life-diensten’ bedoelen we de functies en services die we beschikbaar stellen, waaronder via (a) onze website op www.button4life.com en andere websites van Button4life of aan Button4life gerelateerde ondernemingen of via co-branding (waaronder subdomeinen,

internationale versies, widgets en mobiele versies); (b) ons platform; (c) sociale plug-ins en ander vergelijkbaar aanbod; en (d) andere media, merken, producten, diensten, software (zoals een werkbalk), apparaten of netwerken die nu bestaan of later worden ontwikkeld. Button4life behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen dat sommige van onze merken producten of diensten worden beheerst door afzonderlijke voorwaarden en niet door deze av.

Met ‘informatie’ bedoelen we feiten en andere gegevens over jou, waaronder acties door gebruikers en niet-gebruikers die interactie voeren met Button4life.

Met ‘inhoud’ bedoelen we alles dat jij en andere gebruikers plaatsen, leveren of delen door Button4life-diensten te gebruiken.

Met ‘gegevens’, ‘gebruikersgegevens’ of ‘gegevens van de gebruiker’ bedoelen we alle gegevens, waaronder de inhoud of informatie van een gebruiker die jij of een derde partij kan ophalen van Button4life of aan Button4life kan verstrekken via het platform.

Met ‘plaatsen’ bedoelen we posten op social media of op andere wijze beschikbaar stellen door Button4life te gebruiken.

Met ‘gebruiken’ bedoelen we gebruiken, uitvoeren, kopiëren, openbaar publiceren of weergeven, distribueren, wijzigen, vertalen en afgeleide producten maken van.

Met ‘toepassing’ bedoelen we elke toepassing of website die het Platform gebruikt of opent en elk ander item waarmee gegevens van ons worden of zijn ontvangen. Als je het Platform niet meer opent maar nog niet al onze gegevens hebt verwijderd, blijft de term ‘toepassing’ gelden tot je de gegevens verwijdert.

Verdienmodel Button4life

Button4life stelt haar affiliate systeem beschikbaar ten gunste van een goed doel om daarmee inkomsten te genereren voor dat goede doel. Button4life is in het leven geroepen door haar oprichters om in eerste instantie in een sociale en maatschappelijke behoefte te voorzien, enerzijds om goede doelen te steunen, anderzijds om met elkaar een gemeenschap op te richten die door goed te doen, goed ontmoet. Button4life moet net als de goede doelen kosten maken om dit mogelijk te maken. Deze kosten worden in eerste aanleg gedragen door de bestuurders van de stichting. Omdat Button4life een non-profit organisatie is word een deel van de opbrengst gebruikt om deze kosten te betalen. De goede doelen hoeven hiervoor geen kosten te maken en krijgen de donaties zonder tegenprestatie op hun rekening gestort, met inhouding van het percentage dat door de stichting Button4life verschuldigd is aan derden, waaronder aan de stichting Button4life gelieerde ondernemingen. De bestuurders van de stichting Button4life zijn onbezoldigd en ontvangen geen (onkosten)vergoeding van de stichting.

Fiscaal

Voor elke gebruiker van Button4life geldt dat hij/zij ten aanzien van het gebruik en eventuele inkomsten of donaties uit de affiliate activiteiten, zelf onderzoek dient te verrichten naar van de fiscale gevolgen hiervan. Button4life geeft geen advies hieromtrent en sluit elke aansprakelijkheid terzake uit.

Overig

Deze Verklaring vormt de hele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot Button4life en geldt boven eventuele eerdere overeenkomsten.

Indien een deel van deze av niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijft het resterende deel volledig van kracht en geldig.

Als we iets uit deze av niet afdwingen, kan dit niet worden beschouwd als toestemming.

Een eventuele wijziging of verklaring van afstand van deze av moet schriftelijk worden gedaan en door ons worden ondertekend.

Je draagt geen rechten of verplichtingen onder deze av over aan iemand anders zonder dat je onze toestemming hebt.

Al onze rechten en verplichtingen onder deze av kunnen we vrij toewijzen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.

Niets in deze av zal ons ervan weerhouden om ons aan de wet te houden.

Met deze av worden geen rechten van derde partijen verleend.

We behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk aan jou zijn verleend.

Bij het gebruiken of openen van Button4life houd je je aan alle geldende wetten.

Aansprakelijkheid

Button4life kan niet aansprakelijk gesteld worden voor claims van derden onder welke vorm of titel dan ook. Mocht er op enig moment een wettelijke bepaling zijn of ontstaan, al dan niet bekrachtigd door een gerechtelijke uitspraak, die het gebruik van Button4life geheel of gedeeltelijk verbiedt of beperkt, dan kan Button4life hiervoor nimmer aansprakelijk gesteld worden. Mocht er een situatie ontstaan waarbij een derde onomkeerbaar vordert dat de activiteiten van Button4life, of een deel daarvan, gestaakt dienen te worden dan zal de gebruiker ook gehouden zijn om deze activiteit met onmiddellijke ingang te staken, zonder dat Button4life hiervoor een vergoeding verschuldigd is, zelfs wanneer dit aan een tekortkoming van Button4life te wijten zou zijn. Indien een goed doel te kennen geeft niet (langer) begunstigde te willen zijn van de donaties van de gebruikers van Button4life, dan is Button4life gerechtigd om deze eventuele tegoeden naar een ander goed doel uit te keren of om deze te reserveren voor een calamiteit, zoals een aardbeving, tsunami, humanitaire ramp, etc. Indien de bestuurders van Button4life besluiten om een goed doel niet (langer) deel te laten nemen aan het affiliate programma van Button4life, dan kan Button4life de donaties aan dit goede doel aanwenden om deze naar ratio te verdelen over andere goede doelen en/of deze te gebruiken voor calamiteiten zoals hierboven omschreven. Button4life kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een goed doel zich niet aan enige wet of overheidsvoorschrift houdt. Button4life is zelf geen goed doel maar levert als dienst een affiliate programma die onze gebruikers in staat stelt om goede doelen te ondersteunen.

Goede doelen

Alle goede doelen die zich committeren aan Button4life gaan ermee akkoord dat Button4life al het mogelijke kan en mag doen om donateurs te werven voor dat goede doel en de overige doelen die aangemeld zijn op de site van Button4life, hierbij inbegrepen het gebruik van de naam en het beeldmerk van het goede doel, zowel online als off-line. De goede doelen gaan ermee akkoord dat Button4life de ontvangen donaties 1 maal per kwartaal overboekt op het (bank)rekeningnummer van het goede doel. De gegevens van de donateurs zullen niet aan derden worden verstrekt, hieronder begrepen de goede doelen waaraan door de donateur wordt gedoneerd, tenzij het door de wet wordt bepaald dat deze gegevens verstrekt dienen te worden. Button4life steunt de goede doelen bij het werven van fondsen en donateurs, maar is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de doelstelling van een goed doel en kan hiervoor nimmer aansprakelijk gesteld worden. Wel kan Button4life besluiten om een goed doel te weigeren of de overeenkomst met een goed doel op te zeggen als blijkt dat dit goede doel haar doelstelling niet verwezenlijkt. Elk goed doel betaald maandelijks € 9,95 voor plaatsing op de website van Button4life en heeft daarmee recht op een evenredig deel van de nalatenschapspoule, zoals hieronder beschreven.

Persoonlijke button
€100,-
Prijs per maand
(1e maand gratis)
€0,-
* Na aanvraag duurt het enkele dagen voor de uitbetaling door ons is verwerkt
Uitbetaling aanvragen?
Wil je je tegoed of een deel van je tegoed doneren aan het goede doel? Vul dan hier het bedrag van je donatie in
Een donatie doen?

  PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmJ1dHRvbjRsaWZlLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvdmlkZW8ubXA0IiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPjwvaWZyYW1lPg==
  Bedankt!
  We hebben je verzoek tot uitbetaling ontvangen. Wij maken dit bedrag over naar het bij ons bekende bankrekeningnummer. Zodra je tegoed door ons is uitbetaald zullen je verdiensten weer op 0,- staan.
  €0,-
  * Na aanvraag duurt het enkele dagen voor de uitbetaling door ons is verwerkt
  Uitbetaling aanvragen?
  Wil je je tegoed of een deel van je tegoed doneren aan het goede doel? Vul dan hier het bedrag van je donatie in
  Een donatie doen?